ПРОЕКТИ

Партнерські проекти

7 РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС  BIOCIRCLE 2

Європейська Сьома Рамкова Програма (7РП / FP7) – основний фінансовий інструмент ЕС дляподтримки міжнародного співробітництва у галузі науково-дослідної діяльності практично в усіх наукових сферах. Це найбільша та єдина програма для фінансової підтримки міжнародної науково-дослідної діяльності  у Європі. Бюджет FP7 – 53 мрд.євро. FP7 запущена в 2007 році і буде завершена в 2013 році.
Основне завдання Програми – посилення  міжнародного науково-технічного співробітництва країн Європи, розширення сфер та обсягів наукових досліджень,  підвищення конкурентоздатності  та практичного використання розробок для промислового виробництва.
Основна мета Програми – створення загального Європейського Наукового Простору.
В рамках Програми здійснюється спеціальне фінансування науково-технічних проектів міжнародного рівня та міжнародних консорціумів країн Європи. Програма націлена на стимулювання та фінансування фундаментальних досліджень для встановлення нового міжнародного стандарту та здійснення допомоги у створенні єдиного Європейського Наукового Простору та розвитку нового типу економіки, яка базується на новітніх наукових знаннях.
FP7 розрахована на участь не лише науково-дослідницьких центрів та підприємств малого та середнього бізнесу з країн-членів ЄC, але і інших країн світу. Метою єстворення відкритої широкої мережі, де знання вільно передавалися б від країни до країни.
Основі Тематичні Напрямки FP7:

 • Здоров’я.
 • Продукти харчування, сільське господарство, рибництво та біотехнологія.
 • Інформаційні та комунікаційні технології.
 • Нано-науки, нано-технології, матеріали та нові виробничі технології.
 • Енергетика.
 • Навколишнє середовище, включаючи зміни клімату.
 • Транспорт, включаючи аеронавтику.
 • Соціально-економічні та гуманітарні науки.
 • Космос.
 • Безпека.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) в особі директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) професора Сергія Дмитровича Мельничука має грант № 265608 за проектом «Reinforcing the international cooperation in FP7 FAFB strengthening the CIRCLE the Third Countries BIO NCPs».

НАШІ КОНТАКТИ:
Керівник проекту:
д.б.н., проф., чл.-кор НААН України Сергій Дмитрович Мельничук – тел.: +380(044)527-88-54

Відповідальні виконавці:
к.б.н., с.н.с. Вікторія Йосипівна Лоханська – тел/факс: +380(044)527-89-54, e-mail: dep_director@qulity.ua
Ольга Іванівна Лось – тел/факс: +380(044)527-85-36, e-mail: fin_dep@quality.ua

ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ В 2012 РОЦІ У РАМКАХ BIOCIRCLE 2:

 • 2 березня 2012 рокуІнформаційний день в Дніпропетровському державному аграрному університеті «Сільське господарство та продукти харчування – можливості по співпраці в рамках FP7». Контактна особа – к.е.н., доц. Ірина Анатоліївна Воловик, (0562)32- 39-77, e-mail:  interdsau@gmail.com

Фото №1

 • 14 березня  2012 року Інформаційний день в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України «Як бути залученим до FP7? Можливості для вчених», м. Київ

Фото №2

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

   • Російський національний контактний центр «Біотехнології, сільське господарство та продукти харчування» – http://www.fp7-bio.ru/
   • Російська технологічна платформа «Біоіндустрія та біоресурси – БіоТех 2030» – http://fp7-bio.ru
   • Новий портал ЄС, присвячений європейським дослідженням у сфері біоекономіки, сільського господарства, аквакультур та продуктів харчування –http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index_en.htm

Програма Технічного Співробітництва ФАО та
Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НАУУ

Назва проекту: Розбудова Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

Дата початку: жовтень 2004

Дата виконання: 2007

Міністерство, відповідальне за виконання проекту: Міністерство аграрної політики

Ціль проекту – підтримка економічного розвитку аграрної галузі, покращення здоров’я людей, забезпечення прав споживачів шляхом покращення якості та підвищення безпеки продуктів харчування.

Конкретними цілями проекту є :

   • Забезпечення технічної підтримки планування і організації роботи нової Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК в межах НАУ;
   • Допомога у підготовці лабораторії до акредитації за стандартом ISO17025 шляхом проведення семінарів і спеціальних консультацій із залученням відповідної акредитаційної установи;
   • Підготовка технічного персоналу лабораторії для роботи з сучасними аналітичними технологіями;
   • Створення зацікавленості і розвиток ефективного діалогу з питань безпеки продовольства між усіма суб’єктами на семінарах та робочих групах з продовольчої безпеки, Кодексу та інших регіональних стандартів норм.

Прогнозовані результати проекту

   1. Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК буде розвиватися і використовуватися в рамках головних систем продовольчої безпеки для накопичення досвіду контролю за якістю аграрної політики. Зокрема, лабораторія:
    • Навчатиме молодих науковців користуватися високоточним обладнанням для виявлення залишків шкідливих речовин, наприклад, ветеринарних препаратів, пестицидів, мікотоксинів та ін.;
    • Плануватиме чи організовуватиме роботу національних програм моніторингу забруднення продуктів;
    • Працюватиме як незалежна лабораторія у випадку нормативних суперечок, які потребують втручання третьої сторони.
   2. Українська лабораторія я кості і безпеки продукції АПК буде підготовлена до проходження процесу міжнародної акредитації за стандартом ISO 17025 і зможе передати цей цінний досвід іншим лабораторіям країни. Зокрема, стане можливим:
    • Навчати спеціалістів з управління якістю з інших лабораторій як державних, так і приватних для передачі позитивного досвіду;
    • Доносити концепції якості до науковців та спеціалістів НАУУ та сфери вищої аграрної освіти в Україні.
   3. Загальна інформація з питань безпеки продуктів, оцінки ризику, управління ризиком та передачі ризику зросте, завдяки:
    • Підтримці національного Кодексного комітету, який об’єднає суб’єктів законодавчої виробничої та торгової сфер, а також представників споживачі;
    • Організації семінарів х продовольчої безпеки та робочих груп для усіх учасників системи;
    • Презентації міжнародних продовольчих стандартів і програм, рекомендованих кодексів діяльності та іншої важливої інформації у контексті необхідної міжнародної гармонізації.

Хід виконання:

Станом на серпень 2006 року роботи по проекту проводилися у відповідності із планом.

З січня 2006 року в УЛЯБП АПК впроваджена система якості (“Настанова з Якості” включає 128 сторінок), розроблені та впроваджені СОП. У частині підрозділів активно проводиться відпрацювання та валідація методик ( науково-дослідний відділ молекулярно-діагностичних досліджень, науково-дослідний відділ арбітражного аналізу зерна та насіння та науково-дослідний відділ хроматографічного та спектрального аналізу ). Лабораторія приймає активну участь у проведенні профтестувань.

Велика увага приділяється навчанню та перепідготовці персоналу, стажуванню та обміну досвідом з українськими та закордонними колегами, оновленню нормативної та методичної бази, удосконалення менеджменту та інформатизації. Так, проведено семінар по LIMS (27/06/2006), Progis (11/07/2006), стажування 2-х працівників лабораторії (23.04-30.04) у Німеччині, проведено навчання співробітників у центрі підготовки персоналу “Прирост-Академія” на тему “Маркетинг в системі управління якістю “(01/03/06-05/03/06).

Активно продовжуються роботи по будівництву нового приміщення лабораторії.

Протягом чергового візиту експерта ФАО д-ра Клауса Ціллера (28 травня – 03 червня 2006р.) були проведені консультації стосовно розробленої СЯ, обговорено можливість впровадження досвіду закордонних лабораторій, переглянуто документацію стосовно нової будівлі лабораторії, проведено грунтовні консультації з керівництвом лабораторії стосовно загального менеджменту, аналіз текучої роботи керівництва лабораторії по управлінню лабораторією, по ряду технічних питань, роботі з персоналом та ін. На сумісних засіданнях з дизайнерською та будівельною компаніями внесено деякі корективи по внутрішньому оснащенню приміщень, узгоджено списки обладнання, яке планувалося передати для закупівель, зокрема по визначенню мікотоксинів.

Основна увага протягом звітного періоду була спрямована на впровадження СЯ, підвищенню кваліфікації персоналу, валідації методик та будівництву і реконструкції приміщень лабораторії.


Проект Р-169

Назва проекту: Р-169 “УПРАВЛІННЯ ЗАЛИШКАМИ АГРОХІМІКАТІВ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ПЕСТИЦИДІВ У ПІЛОТНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (ЧЕРКАСЬКА ТА ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТІ)”

Провідні консультанти:

   • Герой України, академік НАН України Дмитро Олексійович МЕЛЬНИЧУК – ректор НАУ.
   • Академік НАН України Валерій Павлович КУХАР – директор ІБОНХ.
   • Академік НАН України Мирон Онуфрієвич ЛОЗИНСЬКИЙ – директор ІОХ.

Партнер проекту: ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY of UNITED STATES OF AMERICA (EPA USA).

Технічний експерт-консультант проекту: Ms. Margaret L. JONES, EPA USA.

Керівник проекту: к.б.н. Вікторія Йосипівна ЛОХАНСЬКА, УЛЯБП АПК НАУ.

Установи-виконавці:

   • Провідна установа – Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП Національного Аграрного Університету), керівник від установи д.б.н. С.Д.Мельничук.
   • Інститут Органічної Хімії НАН України, керівник від установи к.х.н. С.В.Шеляженко.
   • Інститут Біоорганічної Хімії та Нафтохімії НАН України, керівник від установи к.б.н. С.П.Пономаренко.

Впровадження проекту розпочалося 1 серпня 2004 року. При відкритті проекту планувалося, що проект буде виконуватися протягом 2-х років, до 1.08.2006. План робіт, особливості проекту та інформація про хід виконання проекту періодично освітлювалися на нашому сайті (див. Архів). Станом на серпень 2006 року поставлені завдання було успішно виконано. Короткий перелік основних результатів нашої діяльності:

   • проведено ідентифікацію сполук, які знаходилися на 3-х складах непридатних пестицидів (НП) у Львівській області та на 3-х складах у Черкаській області (лише в УЛЯБП АПК з листопада 2004 року по серпень 2006 року було здійснено 876 аналізів відібраних зразків);
   • проведено перезатарення НП, їх вивезення та знешкодження на спеціалізованому підприємстві (6 т із Львівської області та 13,5 т з Черкаської області);
   • проведена стабілізація місць зберігання НП;
   • з метою підрахунку вартості стабілізації складів для власників здійснена фінансова оцінка усього ланцюжка робіт, які необхідно провести по очищенню складів;
   • визначено певні прогалини у законодавстві, усунення яких допоможе удосконалити та пришвидшити роботи у цій сфері;
   • отримані перші результати по ремедіації територій, прилеглих до складів НП
   • визначено специфічне коло проблем, які пов’язані з проблемою НП і вимагають вирішення;
   • зроблено внесок у формування екологічно спрямованого світогляду у школярів місцевостей, де проводили впровадження проекту;
   • розпочато наукові дослідження у області органічної та неорганічної хімії, екології, аналітичної хімії ксенобіотиків.

Результати проекту та шляхи можливої подальшої співпраці обговорено з представниками місцевих органів влади, відповідних служб та представниками місцевої преси. Усього за 2 роки роботи проекту було опубліковано близько 20 статей, наукових та у пресі, надані інтерв’ю на ТБ та презентації на міжнародних та українських конференціях та круглих столах . Позитивна оцінка проекту отримана у ході обговорення проведених робіт у Департаменті безпеки хімічних речовин Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (вересень 2005 р.).

На черговому засіданні учасників проекту, яке відбулося 25 липня 2006 року, за участі експерта ЕРА США п. М.Джонс, спеціалістів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, спеціалістів та експертів, які працюють над розробкою Національного плану України по поводженню з СОЗ (керівника проекту GEF-UNEP п. О.Лігостаєвої та к.х.н. А.Антонова) було зроблено висновок, що у ході виконання проекту:

   • Продемонстровано один із підходів управління малими складами НП та стабілізації місць зберігання НП.
   • Проведена вагома наукова робота по органчній хімії, аналітичній хімії, екотоксикології, загальній біології.
   • Зроблено внесок у розвиток нового напрямку – екологічного менеджменту антропогенної діяльності.
   • Запропоновано вирішення окремих організаційних питань (пропозиції по удосконаленню необхідної інфраструктури; надана інформація про вартість комплексу робіт (на прикладі робіт по очищенню 6-и складів) та пропозиції по можливі додаткові джерела фінансування).
   • Розпочато комплексні роботи по ремедіації забруднених територій у двох кліматичних зонах.
   • Виявлена необхідність суттєвого удосконалення робіт по навчанню дітей безпеці життєдіяльності та інформуванню мас-медіа.

Отримані результати та організація виконання робіт позитивно оцінена нашим партнером-ЕРА США, і було прийнято рішення про продовження партнерського проекту ще на один рік, до 1 серпня 2007 року. Рішення базувалося на впевненості наших партнерів та вчених-виконавців проекту, що нові отримані результати можуть бути більш значущими та важливими для захисту навколишнього середовища. Зараз відбувається перехід сільськогосподарських земель у приватну власність та власність фермерських підприємств. Нові власники зацікавлені у очищенні НП та відновленні земель біля складів. На сьогоднішній день в Україні активно працює тільки одне підприємство ( із ліцензованих) по знешкодженню НП, тобто відчувається нестача регіональних заводів, що спеціалізуються на знищенні токсичних матеріалів. Аналізи сполук зі складів Черкаської та Львівської областей, що були проведені у ході виконання проекту P-169 , показали що деякі з них потенційно можуть бути ресурсом (наприклад далапон ( Dalapon) , DNOC, олітреф( Olitref) ), які можуть слугувати як ресурсна база для чистого органічного синтезу). Хімічні заводи, що спеціалізуються на виробництві чистих реактивів (PIAП, (Київ); РІАП, (Львів); фабрика хімічних реагентів (Шостка) – це все в Україні) зацікавлені мати доступ до баз даних по хімічним сполукам для майбутнього можливого використання цих продуктів у промисловому виробництві. Нові технології знищення органічних сполук, з уникненням утворення диоксину та газу (такі як лужне плавлення), що досліджуються виконавцями проекту, у майбутньому можуть стати базою створення нових підприємств в Україні.

Додаткові дані по міграції пестицидів на прискладських територіях та розробки по очищенню та відновленню забруднених територій дадуть можливість наблизитися до завершення циклу повного знешкодження і підготуватися до практичного застосування технологій по забезпеченню зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище. Отримані результати будуть рекомендовані до включення в регіональні програми по НП.

Протягом 4 кварталів (з серпня 2006 до серпня 2007 року) планується проведення робіт по 2 основним етапам:

   • Етап 1. Пошук досліджень для нових технологій хімічної обробки пестицидів та оцінку можливостей хімічної переробки великої кількості пестицидів, використовуючи Фреон-22.
   • Етап 2. Очищення та відновлення прискладських територій, що забруднені пестицидами.

Заплановано також організувати обмін досвідом та представлення отриманих результатів на 9 НСН форумі, а також співпрацю із Міністерством охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями. Додаткові дані, що будуть отримані під час проекту, сприятимуть забезпеченню зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище та відновленню забруднених ґрунтів. Досвід утилізації та управління складами НП може бути розповсюджений на всі колишні республіки СССР.

Вибрана технологія, не тільки хімічне знищення, але й відновлення забруднених територій буде представлена потенційним інвесторам з метою подальшої комерціалізації.

Результати досліджень будуть оприлюднені у кінцевому звіті та наукових статтях.

25 липня 2007 року в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного аграрного університету (УЛЯБП АПК) відбулося розширене засідання робочої групи з партнерського проекту EPA USA № Р-169 “ УПРАВЛІННЯ ЗАЛИШКАМИ АГРОХІМІКАТІВ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ПЕСТИЦИДІВ У ПІЛОТНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (ЧЕРКАСЬКА ТА ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТІ) “.

Учасниками засідання були виконавці проекту від установ, які працювали у проекті, відповідальні працівники Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, представники організацій та фірм, які працюють з непридатними пестицидами.

Засідання відкрив директор УЛЯБП АПК, проректор НАУ, д.б.н., проф. С.Д Мельничук. З доповіддю про результати діяльності проекту виступили керівник проекту, к.б.н. В.Й.Лоханська та к.х.н. С.В.Шеляженко. У дискусії та обговоренні отриманих результатів виступили директор Міжрегіонального екологічного центру д.т.н. Крайнов І.П., перший заступник генерального директора Національного центру поводження з небезпечними відходами Д.В.Голобородько, заступник начальника департаменту Міністерства охорони навколишнього природного середовища України В.М.Єрмаков та ін.

За період впровадження проекту (1.08.2004-1.08.2007 рр.) зроблено наступне:

   • проведено ідентифікацію сполук, які знаходилися на 3-х складах непридатних пестицидів (НП) у Львівській області та на 3-х складах у Черкаській області; відібрані зразки аналізували методом ядерного магнітного резонансу (ЯМР), інфрачервоної спектроскопії (ІЧС), тонкошарової хроматографії, газової хроматографії та HPLC; дослідження проведено в Українській лабораторії якості та безпеки продукції АПК (хроматографічні методи) та Інституті органічної хімії НАН України (ЯМР ті ІЧС);
   • за період з 1.08.2004 року по 25.07.2007 року проведено більше 2 тисяч аналізів з визначення діючих речовин, елементного аналізу, залишкових кількостей пестицидів у різних матрицях, моніторингу залишків пестицидів у грунті та рослинах протягом проведення міроприємств по ремедіації; зокрема, методом ЯМР-спектроскопії проаналізовано 200 зразків, ІЧС – 126 зразків, різними хроматографічними методами 11627 зразків; проведено 77 інших видів аналізів (агрохімічні, фітотоксичність та ін.)
   • створено „Перелік залишків агрохімікатів та непридатних пестицидів, виявлених при інвентаризації пілотних складів у Львівській та Черкаській областях” та атлас спектрів
   • проведено перезатарення НП, їх вивезення та знешкодження на спеціалізованому підприємстві (6,0 т із Львівської області та 13,5 т з Черкаської області);
   • проведена стабілізація місць зберігання НП;
   • з метою підрахунку вартості стабілізації складів для власників здійснена фінансова оцінка усього ланцюжка робіт, які необхідно провести по очищенню складів;
   • визначено певні прогалини у законодавстві, усунення яких допоможе удосконалити та пришвидшити роботи у цій сфері;
   • отримані результати вегетаційних та польових досліджень по розробці комплексної технології ремедіації територій, прилеглих до складів НП; визначено характер забрудненості грунтів, прилеглих до складів НП;
   • проведено вивчення вертикальної та горизонтальної міграції залишків пестицидів на при складських територіях; встановлено, що у Львівській обл. (с. Грусятичі , Жидачівський район) переважає забрудненість хлорорганічними пестицидами (ХОП) , а у Черкаській обл. (с. Квітки, Корсунь-Шевченківський район) – ХОП, трефланом, пропіконазолом, хлорпіріфосом;
   • визначено специфічне коло проблем, які пов’язані з проблемою НП і вимагають вирішення (знешкодження фальсифікованих та контрабандних препаратів, упаковки та ін.);
   • зроблено внесок у формування екологічно спрямованого світогляду у школярів місцевостей, де проводили впровадження проекту;
   • розпочато наукові дослідження у області органічної та неорганічної хімії, екології, аналітичної хімії ксенобіотиків.

Усього за 3 роки роботи виконавцями проекту було опубліковано більше 20 статей (наукових та у пресі), надані інтерв’ю на ТБ, зроблено презентації на всеукраїнських та міжнародних конференціях та круглих столах. Позитивна оцінка проекту отримана у ході обговорень проведених робіт з партнерами та керівниками проекту від ЕРА США, у Департаменті безпеки хімічних речовин Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Національному центрі поводження з небезпечними відходами, профільному комітеті Верховної Ради України, економічному відділі посольства США.

Спеціалісти та експерти схвально оцінили комплексний підхід до вирішення проблеми. Висловлено, що у ході виконання проекту:

   • Продемонстровано один із підходів управління малими складами НП та стабілізації місць зберігання НП
   • Проведена вагома наукова робота з органічної хімії, аналітичній хімії, екотоксикології, загальній біології
   • Зроблено внесок у розвиток нового напрямку – екологічного менеджменту антропогенної діяльності
   • Запропоновано вирішення окремих організаційних питань (пропозиції по удосконаленню необхідної інфраструктури; надана інформація про вартість комплексу робіт (на прикладі робіт по очищенню 6-и складів) та пропозиції про можливі додаткові джерела фінансування)
   • Розпочато комплексні роботи по ремедіації забруднених територій у двох кліматичних зонах
   • Виявлена необхідність суттєвого удосконалення робіт щодо навчання дітей безпеці життєдіяльності та інформуванню мас-медіа

Учасники засідання висловили побажання про передачу отриманих результатів відповідним службам та широкого розповсюдження отриманих знань.

Cписок деяких статей та тез учасників проекту, у яких освітлено роботи по проекту Р-169:

   • Наукові статті та тези:
    1. Мельничук С.Д., Лоханська В.Й., Цвіліховський В.І., Шитюк К.Ф., Колесникова Т.Ф. Вивчення забруднення природних поверхневих вод річки Рось ксенобіотиками. – Друга міжнародна конференція “Чистота довкілля в нашому місті” /збірник праць та повідомл., – К.: ВАТ “УкрНДІСВД”.-2004, с. 99-101.
    2. C.Д.Мельничук, М.Д.Мельничук, В.Й.Лоханська, В.І.Цвіліховський. Сучасні методи дослідження залишків пестицидів в продукції тваринництва та кормах. – Збірник статей Науково-практичної конференції “Качество и безопасность. Вопросы методологии и метрологии химического анализа”, Одесса, 16-19 ноября 2004 г.
    3. Мельничук С.Д., Лоханська В.Й., Цвіліховський В.І. “Використання хроматографії у вирішенні проблем контролю забруднення навколишнього середовища”, Тези доповідей Другого міжнародного симпозіуму “Методи хімічного аналізу”, Ужгород, 14-17 червня 2005 р./ Редкол. Л.Г.Александрова, М.М.Герцюк, Є.О.Єршова – К.-Ужгород: ВАТ “УкрНДІСВД”.-2005.-124 с. (ст.. 56-57).
    4. Мельничук С.Д., Шеляженко С.В., Лоханская В.И. К вопросу химического анализа соединений, хранящихся на складах непригодных пестицидов и агрохимикатов во Львовской и Черкасской областях Украины. – Планета без стійких органічних забруднювачів (СОЗ): Збірник наукових матеріалів науково-практичного семінару в рамках Всесвітнього дня дій проти СОЗ (22 квітня 2005 р., Київ). – К.,ВГЛ Обрії, 2005.- 188 с. (с.130-135).
    5. Мельничук С.Д., Лоханська В.Й., Самкова О.П. Антропогенне забруднення агроекосистем та методи їх ре медіації. – Планета без стійких органічних забруднювачів (СОЗ): Збірник наукових матеріалів науково-практичного семінару в рамках Всесвітнього дня дій проти СОЗ (22 квітня 2005 р., Київ)- К.,ВГЛ Обрії, 2005.- 188 с. (с.174-178).
    6. Іутинська Г.О., Лоханська В.Й., Дульгеров О.М., Нудьга А.Ю. Визначення еколого-токсикологічного впливу деяких пестицидів на мікробний ценоз та біологічну активність грунту.- Науковий вісник Національного Аграрного університету/ Редкол. Д.О.Мельничук (від.ред) та ін..- К., 2005- Вип. 87. с. 223-237 (усього 300 с.).
    7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВАХ ПРИСКЛАДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – С.Д.Мельничук, В.И.Лоханская, Ю.С.Баранов, В.И.Цвилиховский, О.В.Земцова, Е.В.Жук – 2005 – Журнал хроматографічного товариства – т.М- № 3, стор. 4-10.
    8. “Проблеми безпеки оточуючого середовища та життєдіяльності людини”. Л.И.Повякель, Ю.И.Лобода, И.М.Вершелис, В.И. Лоханская.
    9. Оценка опасности методов обращения с отходами как источниками СОЗ.- с. 91-94 Матеріали конференції “Проблеми безпеки оточуючого середовища та життєдіяльності людини”, конф. (2006; Ялта) 29 травня – 2 червня 2006 р., Ялта /Ред.кол.: Бобильова О.О. та ін., – К.: Т-во “Знання” України, 2006 – 112 с.
    10. Т.Паршикова, В.Власенко, Т.Щеголева,М.Мусієнко “Апробація експрес-методів неруйнівного контролю функціонування водоростей як біоіндикаторів при забрудненні середовища “. Доповіді Національної Академії Наук України, №11, 2004 стор. 172-178.
   • Газети та журнали:
    1. “АГРОСЕКТОР”, журнал сучасного сільськогосподарського господарства. С.Д.Мельничук, М.Д.Мельничук, В.Й.Лоханська – Безпека продукції АПК – життєва необхідність. № 1, 2004, с. 30-32.
    2. Газета НАУ “За сільськогосподарські кадри”, № 8 (1842), 16 червня 2004 року. В.Лоханська, А.Кравченко “Непридатні пестициди – одна з бід АПК України”, С.3.
    3. Газета “За вільну Україну” “Пестициди: непридатні, заборонені і майже поборені” – Л.Лозинська , №100 (2358), від 06/10/2005.
    4. Газета “Вечірній Корсунь”, жовтень 2005 року.
    5. Газета “Надрісся”, вересень (жовтень) 2005 року.
    6. Газета “Експрес”, № 32 (2704), вт – ср – 21-22 березня 2006 року, стор. 8 – “Без пестицидів не обійтися” – В Україні прийнято зміни до закону про застосування агрохімікатів. -інтерв’ю В.Лоханської кор.. газети С.Олійник (тираж 85 300).
    7. Газета “Експрес”, № 36 (2716), вт – ср – 30 березня – 6 квітня 2006 року, стор. 7 – “Небезпечні склади” – Біля старих складів з пестицидами бавляться діти і пасеться худоба. – інтерв’ю В.Лоханської кор. газети С.Олійник (тираж 505 700).

InJoy & Train

Східно-європейська мережа співпраці для міжнародного спільного навчання в рамках проекту FP6/FP7″ Харчова продукція, сільське господарство і біотехнологія” з країнами ЄС-Казахстан-Росія-Україна-Вірменія-Білорусь

InJoy & Train – це 24-місячний проект спеціальної підтримки, який має за мету покращити у якісному і кількісному відношенні участь дослідників, організацій* і МСП** з Казахстану, Росії, України, Вірменії та Білорусі у секторі “Харчова продукція, сільське господарство і біотехнологія” в рамках 7-ї Рамкової Програми (FP7)Європейських досліджень.
* організації = промислові асоціації, проектні і грантові офіси, комерційні палати та ін.
** МСП = малі і середні підприємства

Що дає InJoy & Train Казахстану, Росії, Україні, Вірменії та Білорусі

InJoy & Train сприятиме розвитку професійних знань в рамках 7-ї Рамкаової Програми (FP7), її фінансових можливостей і засобів для Казахстану, Росії, України, Вірменії та Білорусі (КРУВБ) через наступні види діяльності:

   • Забезпечення дослідників, організацій і МСП інформацією стосовно теми “Харчова продукція, сільське господарство і біотехнологія” в рамках FP7
   • Підвищення кваліфікації за рахунок проведення навчальних сесій щодо Рамкової Програми у секторах “Якість та безпека харчової продукції”, “Харчова продукція, сільське господарство і біотехнологія”, правове та інституційне середовище
   • Обмін досвідом (“ноу-хау”) по підготовці пропозицій і затвердження активної і успішної участі у FP7 за темою “Харчова продукція, сільське господарство і біотехнологія”
   • Сприяння обміну інформацією між дослідниками, організаціями і МСП як в рамках ЄС, так і між країнами КРУВБ з метою підтримки активного створення мережі
   • Надання фінансової підтримки для участі у міжнародних заходах, пов’язаних з харчовою продукцією, сільським господарством і біотехнологією

Всі передбачені в рамках InJoy & Train види діяльності сприятимуть і покращуватимуть участь дослідників з країн КРУВБ як наукової, так і виробничої сфери.

Що дає InJoy & Train країнам ЄС, які беріть участь:

   • Покращує інформованість щодо досвідчених потенційних партнерів з країн КРУВБ, які готові до залучення до проектів Рамкової Програми
   • Служба пошуку партнерів через веб-сайт проекту
   • Посилення потенційної співпраці з країнами КРУВБ в рамках секції “Харчова продукція, сільське господарство і біотехнологія”

Діяльність InJoy & Train

Наведені нижче види діяльності запропоновані для того, щоб реалізувати мету проекту і бути застосованими в якості засобів для партнерів для найповнішого використання потенціалу проекту:

   • Дводенні семінари у Казахстані, Росії, Україні, Вірменії та Білорусі щодо публікацій Рамкової Прогарми для партнерів проекту InJoy & Train англійською мовою (перший етап)
   • Дводенні семінари у Казахстані, Росії, Україні, Вірменії та Білорусі по Рaмковим Програмам і темі “Харчова продукція, сільське господарство і біотехнологія” для дослідників, організацій і МСП, які проводитимуться державною мовою (другий етап)
   • Два навчальних посібника, також доступних в он-лайн версії, як навчальний матеріал щодо аспектів участі та пропозицій по Рамковим Програмам
   • Друкований каталог дослідників, організацій та МСП з країн КРУВБ
   • Віртуальний форум, доступний на веб-сайті проекту, для сприяння створенню мережі дослідників з країн ЄС та КРУВБ
   • Послуга пошуку партнерів, доступна на веб-сайті проекту
   • Квартальна електронна розсилка новин стосовно питань, які цікавлять учасників проекту, розповсюджена серед зареєстрованих користувачів веб-сайту

Мовами веб-сайту є англійська та російська.

InJoy & Train консорціум

http://www.injoyandtrain.net/injoyandtrain

Координатор

АПДЄ – Агенство з підтримки досліджень в Європі (Італія)

Партнери

Центр інновацій та технологій біологічно-активних речовин, Російська Академія наук та Національний координатор проекту з продовольства в Росії (Росія)

   • Національний аграрний університет України (Україна)
   • Білоруський інститут системного аналізу (Білорусія)
   • Єреванський державний університет (Вірменія)
   • Угорська фундація науки та технологій (Угорщина)
   • Компанія з промислових досліджень та технологійчного розвитку продовольства (Греція)
   • Консалтингова група SenterNovem (Нідерланди)
   • Незалежна експертна консалтингова Рада (Казахстан)

Матеріали семінару „Харчова продукція, сільське господарство та біотехнологія”:


ПРОЕКТ із СВІТОВИМ БАНКОМ та
Українською лабораторією якості і безпеки продукції АПК НАУУ

Назва проекту: Проект розвитку конкурентноздатності сільського господарства та безпеки продуктів харчування

Компонент 1: Зміцнення національних систем безпеки харчової продукції в Україні

Дата початку: жовтень 2005

Дата виконання: 2006

Основні цілі проекту:

   • підвищення конкурентоспроможності аграрно-харчового сектора на вітчизняних і міжнародних ринках;
   • підвищення ефективності та результативності системи контролю продуктів харчування;
   • здоров’я нації та захист споживачів;
   • аналіз національних економічних інтересів – імпорт та експорт продуктів харчування.

Основними результатами проекту буде досягнення більш високого і стабільного рівня доходів фермерів і переробних підприємств у галузі харчових продуктів та запровадження систем безпеки і якості харчових продуктів відповідно до Плану заходів ЄС/Україна.

Напрямки діяльності:

   • правова реформа;
   • інституційна реформа;
   • система інспектування;
   • діяльність лабораторій;
   • інформація, освіта, спілкування та навчання;
   • науково-дослідницька програма у сфері харчування.

Прогнозовані результати:

   • загальна підтримка WTO та ЕС;
   • покращити існуючі домовленості щодо контролю безпеки продуктів харчування;
   • підсилення існуючої системи (технічні аспекти ветеринарного та санітарного контролю);
   • подолання недоліків існуючої системи (відсутність точного визначення відповідальності між агенціями по контролю безпеки продуктів харчування);
   • переваги у приватному секторі для єдиного, ціленаправленого, простого та прозорого агентства, незалежного від існуючих органів контролю безпеки продуктів харчування;
   • інші члени проекту також бачать переваги у створенні єдиної моделі агентства.